Some Text

Algemene voorwaarden C&S Renoconsult

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. Tiladob, met ondernemingsnummer BE071 357 9015 en maatschappelijke zetel te 3540 Herk de Stad, Steenweg 125 , is gespecialiseerd in hernieuwbare energie , zonnepanelen, alsmede airco, energetischer isolatie . 1.2. De algemene voorwaarden van de TILADOB zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en koop- en/of dienstenovereenkomsten tot stand gekomen incl. gebeurlijke leveringen, plaatsingen, advies, onderhoud en herstellingen. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden opgenomen in de offerte of een tussen TILADOB en de klant gesloten overeenkomst, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke echter van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden. 1.3. De algemene voorwaarden van TILADOB zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd zijn met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het plaatsen van een bestelling, het ondertekenen of goedkeuren van de offerte, overeenkomst of bestelbon verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van TILADOB, inclusief privacy policy en deze integraal te aanvaarden. 1.4. De algemene voorwaarden en het privacybeleid van TILADOB zijn steeds online te consulteren op www.gerryd10.sg-host.com

1.5. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven. 1.6. TILADOB behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling, dienstverlening of opdracht. Voor lopende opdrachten op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze opdracht.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

2.1. Prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend en gebeuren steeds onder alle voorbehoud. Prijsopgaven en offertes zijn geldig gedurende een periode van 15 kalenderdagen, behoudens afwijkende bepaling in de offerte. In geval van

2.3. TILADOB ziet toe op een nauwkeurige product- of dienstenomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen zoals opgenomen in de offerte worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt TILADOB dit onverwijld aan de klant en behoudt TILADOB zich het recht voor af te zien van de opdracht mits restitutie van het reeds betaalde. Gehanteerde afbeeldingen zijn steeds louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. TILADOB draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten in haar folders, catalogi of offertes. 2.4. Enkel een door de klant ondertekende offerte of orderbevestiging doet een bindende overeenkomst tussen TILADOB en de klant tot stand komen. De overeenkomst is van bepaalde duur, tenzij anders bepaald.

2.5. Wijzigingen aan de bestelling zijn enkel mogelijk na schriftelijke bevestiging van TILADOB en is afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de uitvoeringsfase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt. Indien een wijziging mondeling wordt verzocht, is het risico voor het al dan niet uitvoeren ervan voor rekening van de klant. 2.6. Aan de offerte supplementaire opdrachten, bestellingen of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van TILADOB, dewelke worden aangerekend conform de tarieven weergegeven onder artikel 4.4 van de algemene voorwaarden, behoudens in geval van afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen. TILADOB behoudt zich hierbij tevens het recht voor tot het aan- rekenen van verplaatsingskosten. Hetzelfde geldt voor aanpassingen in de bestelling tussen het ontstaan van de overeenkomst en de uitvoeringen, dewelke geacht worden niet in de offerteprijs inbegrepen te zijn voor wat het surplus betreft.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1. Door het plaatsen van een opdracht verbindt de klant zich definitief. 3.2. Iedere persoon of maatschappij die een opdracht of bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de nakoming en betaling.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN, MEERWERKEN EN BETALINGEN

4.1. De door TILADOB gehanteerde prijzen en voorwaarden zijn deze zoals weergegeven in de offerte op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

4.2. De op de offerte vermelde prijzen zijn eenheidsprijzen inclusief montage- en andere kosten (in- en uitvoertaksen, transport, installatie, aansluiting, keuring, afvalverwerking en administratieve afhandeling). De prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief BTW, tenzij expliciet anders overeengekomen. Het BTW-tarief bedraagt 6% in geval van rennovatiewerkzaamheden bij woningen ouder dan 10 jaar en 21% in geval van nieuwbouw. 4.3. Behoudens afwijkende afspraken, wordt de kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst vervat in de facturatie van TILADOB. 4.4. Onder meer in volgende gevallen is TILADOB gerechtigd tot het aanrekenen van een meerkost: verplaatsingskosten en werkuren bij service in garantie, service buiten garantie, meerwerken t.o.v. de offerte, het koppelen van de omvormer op Wifi of

LAN-netwerken indien niet aanwezig op dag van montage, het herkoppelen van de omvormer op Wifi of LAN, het in orde brengen van de aardweerstand, vervangen van verliesstroomschakelaars, aanpassingen in de huisinstallatie, het remediëren van PE-foutmeldingen, werkzaamheden die geen verband houden met de plaatsing van zonnepanelen etc. Hiervoor worden volgende kosten in aanmerking genomen: – Materiaalkost aan eenheidsprijs; – Uurloon in regie tijdens de kantooruren: 60,00 €/uur excl. btw; – Uurloon in regie buiten de kantooruren/weekend/ feestdagen/verlofperiodes: 99,00 €/uur excl. btw; – Forfait verplaatsingskosten: 65,00 € excl. btw voor verplaatsingen binnen een straal van 35 km vanaf de toonzaal van TILADOB. In geval van verplaatsingen buiten een straal van 35 km wordt er een bijkomend forfait van 1,00 €/km excl. btw gerekend; 4.5. Vanaf het ogenblik dat a) de offerte wordt ondertekend of b) een bestelling/opdracht wordt geplaatst, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant. 4.6. TILADOB behoudt zich het recht voor om een voorschot in rekening te brengen. De facturatie vindt, behoudens afwijkende regeling, als volgt plaats: 30% van de offerteprijs bij ondertekening van de offerte en 70% (restsaldo) ten tijde van de levering- en/of installatie. 4.7. Alle bestellingen of opdrachten zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van TILADOB. Betaling door middel van wissels is niet toegestaan. 4.8. Facturen dienen uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur plaats te vinden en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan een intrestvoet van 12%, alsmede een schadevergoeding van 10 % op het uitstaande factuurbedrag met een minimum van € 150,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van TILADOB voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden. 4.9. TILADOB behoudt zich het recht voor om na eenvoudige kennisgeving per brief haar dienstverlening op te schorten in geval van voortdurende afwezigheid van betaling. De werkzaamheden wordt hervat van zodra er vooruitbetaling, dan wel enige andere voldoende zekerheid verschaft wordt. 4.10. Geleverde goederen en materialen blijven eigendom van TILADOB tot op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs. TILADOB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de goederen terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet naleeft, zelfs indien er zich reeds incorporatie, vermenging of verwerking met andere goederen heeft voorgedaan. Dit onverminderd de wettelijke aanspraken die TILADOB kan laten gelden. 4.11. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan TILADOB en dit via een met reden omkleed aangetekend schrijven. Bij gebreke aan enige opmerking binnen deze termijn, wordt de inhoud van de factuur als aanvaard beschouwd. 4.12. TILADOB behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te

tijdelijke aanbieding
geldigheidsduur of
gekoppeld worden, zal TILADOB hier melding van maken in haar folders, catalogi of offerte. 2.2. Het aanbod zoals opgenomen in de offerte geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt TILADOB zich het recht voor bestelling of opdracht niet te accepteren, dan wel in soortgelijke goederen te voorzien, waarbij de panelen omgerekend worden in prijs per wattpiek (Wp), dit kan resulteren in een meerkost. De klant erkent en aanvaardt dat dit kan resulteren in een minder aantal panelen die evenwel van een hoogwaardigere kwaliteit zijn.

waaraan bijzonder

een beperkte voorwaarden

compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens TILADOB.

ARTIKEL 5 – FINANCIERING

5.1. In geen geval kan de weigering van de aanvraag tot financiering een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien TILADOB uit bereidwilligheid getracht heeft de klant te helpen een financiering te krijgen. 5.2. Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt TILADOB zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen conform artikel 4.9 in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke hieraan heeft TILADOB het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde prestaties en zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de klant.

ARTIKEL 6 – UITVOERING EN LEVERING

6.1. TILADOB behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling of opdracht uit te stellen tot aan het voldoen door de klant van het integrale voorschot.

6.2. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft TILADOB het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart TILADOB voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens. 6.3. De klant verbindt zich er toe de nodige voorbereidende werken uit te voeren of te laten uitvoeren op de plaats van installatie, bestaande uit o.a. het graven van kabelsleuven en het voorzien van een adequate ondergrond (bodemplaat, snelbeton, nivelleren, aandammingen etc.). Bij gebreke aan deze voorbereidende werkzaamheden behoudt TILADOB zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 6.4. De lever- en uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald. Wanneer er geen termijn werd bepaald, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. TILADOB gaat hierbij een inspanningsverbintenis aan tot het zo nauwkeurig mogelijk respecteren van de opgegeven termijn, doch is deze als louter indicatief te beschouwen en geeft een overschrijding geen aanleiding tot weigering van betaling door de klant, noch tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Enkel in het geval van een aanzienlijke overschrijding van meer dan 60 werkdagen op de overeengekomen lever- en uitvoeringstermijn kan de klant aanspraak maken op een vergoeding ten belope van 5% op de offerteprijs en dit in zoverre de aanzienlijke overschrijding niet te wijten is aan overmacht, het gevolg is van handelingen of omissies in hoofde van de klant. 6.5. Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten. TILADOB behoudt zich daarnaast het recht voor de termijnen te verlenging in geval van wijziging of uitbreiding van de bestelling of opdracht. 6.6. Leveringen en installaties worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die werkzaamheden van TILADOB in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt TILADOB zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten (artikel 4.4). 6.7. Levering en installatie door TILADOB vindt

steeds plaats volgens de onderrichtingen en informatie verkregen van de klant, dewelke verantwoordelijk gesteld wordt voor de verstrekte inlichtingen.

6.8. TILADOB zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van TILADOB het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe wijzigingen in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan. 6.9. Tenzij anders overeengekomen in de offerte, behoudt TILADOB de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen. 6.10. Indien noodzakelijk om aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen, is TILADOB gerechtigd haar rechten of verplichtingen op basis van de offerte of overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming. 6.11. Voor een adequate uitvoering van de opdracht zal de klant water en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen aan TILADOB en dit zowel voor binnen- als buitenwerkzaamheden. 6.12. De klant zorgt er voor dat de werf vlot toegankelijk en vrij van hindernissen is, desgevallend door het voorzien van een werfsleutel voor TILADOB, dit alles op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. 6.13. Indien de werf meerdere dagen in beslag neemt, stelt de klant kosteloos voldoende afsluitbare ruimtes voor materiaalopslag ter beschikking, dewelke uitsluitend door TILADOB gebruikt worden. De klant zorgt er voor dat de werf voldoende verzekerd is voor diefstal en beheert de opslagruimte, met inbegrip van de daarin opgeslagen materialen, machines en middelen, als een goed huisvader. De klant neemt alle nodige maatregelen om de ruimtes naar behoren af te sluiten. Het opgeslagen materiaal, machines en middelen blijven de uitsluitende eigendom van TILADOB en dient op eerste verzoek terug ter beschikking gesteld te worden. 6.14. De klant voorziet op het ogenblik van installatie en montage op eigen kost in voldoende dakbedekking, dakpannen, leien etc. 6.15. Vanaf het ogenblik dat de bestelling wordt geleverd op het werfadres van de klant, draagt de klant met uitsluiting van TILADOB alle risico’s waaraan zij blootgesteld kunnen worden, waaronder beschadiging, diefstal of verlies.

ARTIKEL 7 – GARANTIE

7.1. De geldende garantie op de goederen en materialen is deze die door de fabrikant of leverancier wordt geboden. De garantie die TILADOB verleent, is ten alle tijde beperkt tot de garantie waarop zij zich kan beroepen t.a.v. haar leveranciers of fabrikanten. 7.2. TILADOB biedt een service opvolging vanaf het ogenblik van installatie. Indien de klant zich hierop beroept, tracht TILADOB binnen een termijn van zeven (7) werkdagen de installatie terug operationeel te krijgen. Deze verbintenis betreft echter een loutere inspanningsverbintenis. 7.3. De klant erkent en aanvaardt dat TILADOB de excepties en exoneraties, die een fabrikant of toeleverancier kan inroepen om tussenkomst in garantievrijwaring te weigeren, eveneens aan de klant kan tegenwerpen. TILADOB is niet verantwoordelijk voor garantiewijziging bij de fabrikant of leverancier.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant verbindt zich er toe de bestelling of opdracht onmiddellijk na installatie of levering te inspecteren. Tekortkomingen dienen onverwijld en

uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering en/of installatie per aangetekend schrijven gemeld te worden, op straffe van verval. Om in aanmerking genomen te worden, dient het schrijven een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de vermeende gebreken. Door een voorbehoudloze oplevering van de werf of ingebruikname wordt de klant veronderstelt de goederen en diensten te aanvaarden en komt elk recht op compensatie wegens niet-conformiteit of zichtbare gebreken onherroepelijk te vervallen. Deze aanvaarding kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend plaatsvinden. 8.2. In geval van tijdig gemelde niet- conformiteit beschikt TILADOB over een termijn van dertig (30) werkdagen om hieraan tegemoet te komen door middel van vervanging, herstelling, dan wel financiële compensatie conform artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek. 8.3. In geval van verborgen gebreken gelden de regels van artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek. De klant verbindt zich er in dergelijke situatie toe enig verborgen gebrek onverwijld ter kennis van TILADOB te brengen op straffe van rechtsverwerking. 8.4. Indien de klant de installatie van de goederen of materialen voor eigen rekening neemt (zelfbouw) draagt TILADOB geen enkele verantwoordelijkheid voor uitvoeringsfouten in de installatie, aansluiting of herstelling van de materialen en de schade die hier uit voortvloeit. 8.5. Geringe afwijkingen tussen het geleverde werk en de specificaties zoals vermeld in de offerte of orderbevestiging kunnen geen aanleiding geven tot korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Hieronder worden onder meer kleurverschillen inbegrepen. 8.6. TILADOB is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding in geval van lichte of herhaaldelijke fouten in de uitvoering (inclusief installatie, aansluiting en keuring), noch voor schade die het gevolg is van gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in de installatieruimte of die voortvloeit uit verkeerdelijk verschafte informatie door de klant. 8.7. Het financieel, conversie- of rendementsadvies dat door TILADOB wordt voorzien in de offerte of overeenkomst is louter informatief. Voor het advies en/of berekeningen gaat TILADOB uit van ideale omstandigheden en wordt er in principe geen rekening gehouden met factoren die het rendement positief of negatief kunnen beïnvloeden. De klant kan bijgevolg geen rechten of garanties ontlenen aan de resultaten van dit advies. TILADOB draagt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen tussen hetgeen in de offerte werd bepaald en de realiteit. 8.8. TILADOB draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij plaatsing en installatie op een overzetdak.

8.9. Voor zover TILADOB bij de uitvoering van haar verbintenissen beroep doet op de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder handelsagenten, leveranciers of onderaannemers, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden. TILADOB draagt geen verantwoordelijk voor schade door gebruiken in de goederen dewelke worden aangewend in de uitvoering van de opdracht, noch voor vertragingen die voortvloeien uit de laattijdige aanlevering van materialen door deze derden. 8.10. De klant vrijwaart TILADOB van ieder aanspraak van derden voor schade die hij/zij kunnen ondervinden in gevolge verkeerdelijk of illegaal gebruik van goederen en installaties van TILADOB,

zelfs indien dit niet
plaatsgevonden.
8.11. In geval van aansprakelijkheid van TILADOB wegens een toerekenbare tekortkoming, is de schadevergoeding beperkt tot de toepasselijke

intentioneel

heeft

 

plafonds van de door TILADOB afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien er om eender welke reden geen dekking wordt verleend door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal de aansprakelijkheid van TILADOB beperkt zijn tot maximaal het offertebedrag van de laatst geplaatste bestelling of opdracht. In geen geval is TILADOB aansprakelijk voor schade van derden, noch voor indirecte schade en inkomsten- of winstderving. 8.12. De klant erkent en aanvaardt dat TILADOB de excepties en exoneraties, die een fabrikant, toeleverancier of onderaannemer ten aanzien van TILADOB kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

8.13. Iedere vordering voor (verborgen) gebreken dient op straffe van onontvankelijkheid te worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn (artikel 1648 B.W.).

8.14. Wij, Tiladob, zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het boren of zagen van gaten noodzakelijk voor het bouwen van de installatie. De gemaakte gaten worden winddicht gemaakt, alle andere werkzaamheden ten gevolge van het boren of zagen zijn ten laste van de klant. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakingen van constructies.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT EN BEËINDIGING

9.1. TILADOB behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare, onvermijdbare en niet- toerekenbare gebeurtenis, die de uitvoering van haar verbintenissen tijdelijk belet of aanzienlijk verzwaard, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, uitputting materialen, wettelijke verplichtingen, niet verkrijgen van vergunningen, wilde staking, embargo’s, ziekte, overlijden etc., de uitvoering van het opdracht of bestelling op te schorten gedurende de periode van overmacht. Dit zonder afbreuk te doen aan de betalingsverplichting die in hoofde van de klant geldt. 9.2. In geval van de ingeroepen overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden voortduurt en aldus niet meer als tijdig beschouwd kan worden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te herzien, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving mits betaling van het reeds geleverde werk en zonder enige gehoudenheid tot verdere schadevergoeding opzichtens de andere contractspartij, behoudens wanneer TILADOB dit uit commerciële overwegingen naar de klant toe redelijk en billijk acht rekening houdende met de concrete omstandigheden. 9.3. De klant heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden te beëindigen. In dergelijk geval heeft TILADOB conform artikel 1794 B.W. het recht op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, meer een vergoeding voor de gederfde winst begroot op 20% van het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van TILADOB om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet. Indien de opzeg uitgaat van TILADOB, heeft de klant recht op een schadevergoeding conform het gemeen recht, behoudens wanneer de opzeg gestoeld is op wanprestatie in hoofde van de klant. 9.4. TILADOB heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst lastens de klant te ontbinden in geval deze laatste zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met TILADOB gesloten overeenkomst inclusief algemene voorwaarden. Het recht van TILADOB om de

overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat het recht van TILADOB tot het vorderen van een schadevergoeding onverlet. 9.5. TILADOB behoudt zich tevens het recht voor om de opdracht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten mits facturering van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling etc.

ARTIKEL 10 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

10.1. TILADOB en de klant erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, mailadres, telefoonnummer, etc. van natuurlijke personen) zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en haar uitvoeringsbesluiten vanaf 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. 10.2. De door TILADOB verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant of betrokkene op de hoogte te houden van de opdracht, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant of betrokkene expliciet toestemming heeft verleend. TILADOB verbindt zich er toe de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken. Behoudens hetgeen noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening, zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat TILADOB hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen. 10.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of betrokkene of wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening. 10.4. Ingeval TILADOB beroep doet op derden, zoals leveranciers, onderaannemers of handelsagenten, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de verstrekte persoonsgegevens, ziet TILADOB toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden. 10.5. TILADOB verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector, de aard van de verwerking en de verbonden risico’s. 10.6. Iedere betrokkene heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid te verzoeken. De gegevens die TILADOB verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling of opdracht, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan TILADOB. 10.7. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij TILADOB (info@csrenoconsult..be . Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

ARTIKEL 11 – CONFIDENTIALEIT

11.1. TILADOB verbindt zich ertoe de vertrouwelijke inlichtingen of documenten waarvan zij kennis krijgen tijdens uitvoering van de opdracht noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via derden, aan te wenden, te verspreiden of te communiceren, tenzij

de andere partij hier op voorhand schriftelijk toestemming voor verleent. TILADOB zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant en ter uitvoering van haar opdracht. 11.2. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van de samenwerking.

ARTIKEL 12 – GESCHILLENBESLECHTING

12.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot TILADOB te 3540 Herk de Stad,Steenweg 125 (info@gerryd10.sg-host.com). 12.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van TILADOB is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de opdracht, bestelling of de algemene voorwaarden. TILADOB behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil bij de bevoegde rechtbanken van de woonplaats of plaats van de maatschappelijke zetel van de klant te aanhangig te maken. 12.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.